"Доброе имя лучше большого богатства,
и добрая слава лучше серебра и золота."
Книга Притчей Соломоновых,Глава 22, стих 1

Я хочу Допомогти

Послуги

 

 

Якщо Ви представляєте юридичну особу або фізичну особу, Фонд може підписати з Вами угоду про благодійну допомогу (розміщена нижче за текстом, як приклад)  з надання організаційних послуг у виді:

розміщення скриньки для пожертв,

транспортних послуг, гуманітарної допомоги,

проведення інформаційної роботи серед персоналу, населення, серед якого перебуває Благоійник та інші послуги, які виникатимуть в процесі діяльності Фонду.

Команда МБФ «Добротворець» готова підготувати для Вас індивідуальну благодійну програму  або розглянути в якості Спонсора або Генерального спонсора діючих благодійних програм МБФ «Добротворець».

 

Прийняти участь в благодійних програмах МБФ «Добротворець» Ви можете зателефонувавши за номерами телефонів та уточнити всю необхідну інформацію:

телефон : +38 (097) 110-06-17;

+38 (097) 488-84-83;

+38 (097) 781-71-27

+38 (0432) 2-30-26

факс : +38 (0432) 2-30-26

або написати:

email : dobrotvorez@gmail.com

ДОГОВІР ПРО БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

м. Бар                                                                                         “_____”_____________ 2016 р.

 

Міжнародний благодійний фонд “ДОБРОТВОРЕЦЬ”, в особі Президента фонду Іванової Валентини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (далі за текстом – «Благодійна організація»), з одного боку,

і (повна назва спонсора) в особі ________________________, який(ка) діє на підставі Статуту (далі за текстом – «Благодійник»), з іншого боку, далі за текстом кожен окремо – «Сторона», а спільно – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

Стаття 1

Предмет договору

 

1.1. Сторони погоджуються з тим, що Благодійник бере участь у підтримці статутної діяльності Благодійної організації шляхом здійснення добровільних пожертвувань на статутну діяльність Благодійної організації (якщо інше не визначено цим Договором).

 

1.2. Сума добровільного пожертвування становить ____. 00 гривень, без ПДВ
(або встановлюється додатковою угодою до цього Договору або на власний розсуд Благодійника).

 

1.3. Предметом цього Договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

 

Стаття 2

Місце виконання

 

2.1. Місцем виконання Договору, якщо зміни до нього не встановлять інше, є територія України.

 

Стаття 3

Зобов’язання Благодійної організації:

 

3.1. Благодійна організація зобов’язується:

 

 • самостійно на власний розсуд надавати благодійну допомогу та використовувати добровільні пожертвування відповідно до вимог Статуту Благодійної організації (або за напрямками/програмами визначними цим Договором);

 

 • надати звіт Благодійнику (за вимогою), щодо спрямування Благодійною організацією одержаних від Благодійника коштів за цим Договором.

 

 • надавати інформацію про те що Благодійник є спонсором Благодійної організації, про що додати відповідну інформацію на сторінку Благодійної організації в мережі Інтернет – www.dobrotvorez.com (здійснити інші дії або не зазначати будь-де про допомогу Благодійником Благодійній організації, окрім випадків коли це вимагають випадки передбаченні чинним законодавством України).

 

Стаття 4

Зобов’язання Благодійника

 

4.1. Благодійник зобов’язується здійснювати (необхідне визначити):

 

 • добровільне пожертвування у формі безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Благодійної організації із предметом платежу: добровільне пожертвування на статутну діяльність;

 

 • та/або добровільне пожертвування фінансування цільових програм Благодійної організації;

 

 • та/або взяття на себе витрат з безоплатного, повністю або частково, утриманню об’єктів благодійності;

 

 • та/або безоплатну передачу майна та/або майнових прав Благодійній організації, про що більш детально Сторони визначать у додаткових угодах до цього Договору, та які є невід’ємною частиною цього договору;

 

 • та/або безоплатно надавати послуги, а саме: _____________.

 

Стаття 5

 Гарантії

 

5.1. У випадку відступлення Сторонами прав та обов’язків, ці права та обов’язки обтяжують цесіонарів.

 

5.2. Благодійник відповідає за виключне право Благодійної організації користуватися майном чи грошовими коштами отриманими за цим Договору. Благодійник несе відповідальність за те, що треті особи не мають претензій, що можуть обмежити користування майном чи грошовими коштами, якщо такі претензії не викликані діями  Благодійної організації або одержувачів благодійної допомоги.

 

5.3. Благодійна організація гарантує Благодійнику повернення помилково перерахованих коштів (понад суму визначену цим Договором або з призначенням платежу, що не передбачене цим Договором).

 

5.4. Укладаючи цей Договір Благодійник підтверджує, що він ознайомлений та згідний із Статутом Благодійної організації, та не має претензій щодо можливих напрямків використання Благодійною організацією переданих Благодійником коштів або майна, в тому числі на власну господарську діяльність в рамках чинного законодавства України.

 

Стаття 6

Приймання майна

 

6.1. У випадку надання Благодійником добровільного пожертвування на статутну діяльність Благодійної організації, така передача має проводитися у відповідності до чинного законодавства.

 

6.2. Сторони зобов’язуються не допускати використання майна наданого за Договором, з іншою метою, окрім надання одержувачам благодійної допомоги (можливо господарської діяльності Благодійної організації).

 

6.3. Приймання майна оформлюється актом приймання-передачі, у якому визнано, що воно відповідає задовільним нормам щодо якості, комплектності і придатності. Акт приймання-передачі підписують належно уповноважені представники Сторін.

 

6.4. Якщо Благодійна організація з будь-якої причини не подала Благодійникові акт приймання-передачі, майно та/або результати послуг Благодійника вважаються прийнятими.

 

Стаття 7

 Контроль

 

7.1. Благодійна організація надає Благодійнику звіти про використання переданого ним майна або грошових коштів, за його вимогою, відповідно п. 3.1. цього Договору.

 

7.2. У разі необхідності, Благодійна організація може надати додаткові пояснення та/або звіти про використання індивідуально-визначених речей – на вимогу Благодійника, але не пізніше семи робочих днів з дати одержання Благодійною організацією такої вимоги.

 

7.3. Оперативний і бухгалтерського облік, а також статистичну звітність щодо надання та використання благодійних пожертвувань на статутну діяльність (та/або переданого для цих цілей майна та/або майнових прав) веде Благодійна організація, якщо Сторони не погодять інше.

 

Стаття 8

Термін дії Договору

 

8.1. Цей Договір набирає силу з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до _________20__ року, Сторони мають виконувати набуті спільні зобов’язання, навіть після закінчення строку дії цього Договору.

 

Стаття 9

 Форс-мажор

 

9.1. Сторони не відповідають за повне або часткове невиконання Договору, спричинене подією непоборної сили (форс-мажору), якщо повідомляють про неї іншу Сторону протягом десяти днів з письмовим підтвердженням Торговельної палати України або іншого компетентного органу (в тому числі, але не виключно, Київської торгово-промислової палати).

 

9.2. До подій непоборної сили належать: військові дії, мобілізації, страйки, карантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди і стихійні катастрофи, а також акти органів державної влади і місцевого самоврядування, та інші події.

 

9.3. Якщо дія непоборної сили триватиме понад три місяці, Сторони повинні узгодити заходи з метою виконання Договору, які треба вжити. Якщо у відведений вище термін Сторони не дійдуть згоди, кожна Сторона має право припинити дію Договору за умови взаємного повернення усіх коштів і майна фактично не використаних (не переданих набувачам благодійної допомоги) за цим Договором та одержаних на підставі Договору (у разі можливості такого повернення в натурі).

 

Стаття 10

  Припинення договору

 

10.1. Договір припиняється внаслідок:

 

 • затвердження в установленому порядку рішення про ліквідацію або реорганізацію обох Сторін або одної із Сторін. Договір зберігається у відносинах між іншими Сторонами договору або, за наступною угодою, між правонаступниками Сторін;

 

 • оголошення Благодійника банкрутом або виділу частки (поділу) на вимогу його кредитора (ів), за винятком, зазначеним у абзаці першому цього пункту;

 

 • спливу строку Договору та при умові повного виконання зобов’язань Сторонами один перед одним.

 

10.2. У разі припинення Договору майно, передане у використання на виконання програми та/або цілей цього Договору, повертаються Благодійнику, якщо його не було передано за призначенням набувачам благодійної допомоги. Якщо Благодійник вніс у користування індивідуально-визначену річ, він має право у разі припинення Договору вимагати повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів одержувачів Благодійної допомоги.

 

Стаття 11

 Відмова від подальшої участі в Договорі

 

11.1. Письмова заява будь-якої Сторони про відмову від участі у Договорі має бути зроблена не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати припинення участі у Договорі.

 

Стаття 12

Прикінцеві положення

 

12.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору є правомочними, якщо їх підписано Сторонами як додатки до цього Договору. Після підписання додатку попередні письмові та усні угоди, переговори і листування втрачають силу, якщо на них нема посилань у додатку або власне в Договорі. Додатки вважаються невід’ємною частиною Договору.

 

12.2. Договір підписано у двох автентичних примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу. По одному примірнику зберігається у Благодійника та Благодійної організації.

 

Стаття 13

Місцезнаходження та реквізити сторін

 

Благодійна організація                                                               Благодійник    

 

Міжнародний благодійний фонд «Добротворець«

 

 
Місцезнаходження: 23000 Україна, м. Бар, Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 6, к. № 46.

Поштова адреса: 23000 Україна, м. Бар, Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 6, к. № 46.

телефон : +38 (097) 110-06-17; +38 (097) 488-84-83; +38 (0432) 2-30-26

факс : +38 (0432) 2-30-26

email : dobrotvorez@gmail.com

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

р/рахунок  26001055324175  UAN

ПАТ в КБ ПриватБанк

МФО 302689

ЄДРПОУ 25918928

Є благодійною організацією та внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій

 

Президент (Голова Правління)

 

_________________ Іванова В.М.

Місцезнаходження:

Поштова адреса:

тел.:

р/р          МФО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

Є платником податків на загальній системі оподаткування згідно чинного законодавства України.

 

 

________________/ ________________ /

 

 

 

 

 

?